This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

تقلب و سرقت – سند تحقیقاتی وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا در همکاری با موسسه تحقیقات بین‌ منطقه‌ای سازمان ملل متحد در زمینه جرم و عدالت (UNICRI) با عنوان "محافظت از حقوق مالکیت فکری در منطقه اروپا و مدیترانه: تمرکز بر صنعت غذایی و کشاورزی"

Date:

07/11/2017


تقلب و سرقت – سند تحقیقاتی وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا در همکاری با موسسه تحقیقات بین‌ منطقه‌ای سازمان ملل متحد در زمینه جرم و عدالت (UNICRI) با عنوان

این تحقیق، در راستای اعلامیه رم در حوزه تشدید مبارزه علیه تقلب و محافظت از حقوق مالکیت فکری در منطقه اروپا و مدیترانه، که در نوامبر 2014 به امضا رسید، اطلاعات بیشتری در زمینه اقدامات پیشگیرانه و مبارزه در این حوزه در کشورهای منطقه مدیترانه و همچنین مقامات و ارگان‌های کنترلی متخصص در بخش‌های مختلف در اختیار می گذارد.
بعلاوه، در پیوست این تحقیق تعدادی جدول مربوط به کشورهای مختلف ارایه گردیده اند که منابع مقرراتی قابل اجرا در هر کشور و مصوبات و اسامی مقامات مرتبط با این حوزه به تفکیک بخش های مختلف را ارایه می‌دهد.

جهت مشاهده این سند به زبان ایتالیایی روی لینک زیر کلیک نمایید:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Rapporto%20Unicri%20Agroalimentare.pdf

جهت مشاهده این سند به زبان انگلیسی روی لینک زیر کلیک نمایید:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Report%20Unicri%20-Eng.pdf


379