This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

امکان رای از راه دور برای شهروندان ایتالیایی ساکن خارج ایتالیا در رفراندوم آتی

Date:

02/03/2020


امکان رای از راه دور برای شهروندان ایتالیایی ساکن خارج ایتالیا در رفراندوم آتی

اداره مرکزی رفراندوم دادگاه عالی تجدید نظر ایتالیا طی دستورالعمل صادره در تاریخ 23 ژانویه 2020 اعلام کرد که درخواست رفراندوم درباره متن قانون اساسی با موضوع "اصلاح مفاد 56، 57 و 59 قانون اساسی درباره کاهش تعداد نمایندگان پارلمان" در هماهنگی با ماده 138 قانون اساسی بوده و این دادگاه از مشروعیت برگزاری همه‌پرسی با این موضوع اطمینان حاصل نموده است.

بر اساس بخشنامه ریاست جمهوری ایتالیا مورخ 28 ژانویه 2020 و منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 23 مورخ 29 ژانویه 2020، تاریخ برگزاری رفراندوم عمومی، که شهروندان ایتالیایی ساکن خارج ایتالیا نیز می‌توانند در آن مشارکت نمایند، 30 مارس 2020 تعیین می‌گردد.

خاطرنشان می‌گردد که رای یک حق شهروندیست که قانون اساسی ایتالیا از آن محافظت می‌نماید و، طبق قانون شماره 459 مورخ 27 دسامبر 2001، شهروندان ایتالیایی ساکن خارج ایتالیا که در لیست انتخاباتی ثبت نام کرده باشند قادر به دادن رای از طریق پست می‌باشند. در این راستا به این شهروندان توصیه می‌گردد وضعیت اطلاعات و آدرس شخصی نزد کنسولگری محل سکونت خود را کنترل و به‌روزرسانی نمایند.

از طرفی دیگر، برای رای دهندگان ساکن خارج ایتالیا امکان انتخاب شهر محل ثبت نام انتخاباتی خود در ایتالیا برای دادن رای نیز وجود دارد. بدین منظور متقاضی میبایست طی مدت ده روز پس از اعلام رای‌گیری، محل منتخب (OPZIONE) خود را به صورت کتبی به کنسولگری اعلام نماید. رای دهندگانی که گزینه رای دادن در ایتالیا را برای رفراندوم آتی انتخاب می‌نمایند، کارت رای‌دهی را از شهرداری شهر منتخب خود در ایتالیا دریافت خواهند نمود.

انتخاب (OPZIONE) رای دادن در ایتالیا تنها برای یک رفراندوم معتبر خواهد بود.

تاکید می‌گردد که متقضایان میبایست محل منتخب خود را طی حداکثر ده روز پس از اعلام رای‌گیری، یا به عبارت دیگر طی روز 8 فوریه 2020 به کنسولگری اعلام نمایند. این اعلامیه کتبی می‌تواند روی کاغذ ساده بوده و میبایست حاوی نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، محل سکونت و امضا متقاضی باشد تا دارای اعتبار گردد. یک کپی از مدرک شناسایی متقاضی نیز میبایست به نامه فوق پیوست گردد.

همچنین برای این اعلام کتبی متقاضیان می‌توانند از این فرم نیز استفاده نمایند.

همانگونه که در قوانین موجود تصریح شده، وظیفه حصول اطمینان از رسیدن نامه ارسالی به کنسولگری از طریق پست پیش از اتمام مهلت تعیین گشته به عهده خود رای دهنده می‌باشد.

درخواست رای دادن در ایتالیا می‌تواند متعاقبا به واسطه یک نامه کتبی طبق همان نحوه ذکر شده در بالا و طی همان مهلت ابطال گردد. متقاضیان میتوانند این نامه را برای کنسولگری ارسال نمایند یا به صورت دستی تحویل دهند.

متقاضیانی که تصمیم به دادن رای در داخل ایتالیا می‌گیرند، طبق قانون از هیچ گونه بازپرداخت هزینه‌های سفر برخوردار نخواهند بود. اگرچه این رای‌دهندگان می‌توانند از تسهیلات تعرفه‌ای در داخل ایتالیا استفاده نمایند. تنها رای‌دهندگان ساکن کشورهایی که در آن‌ها شرایط رای دادن از راه دور امکانپذیر نباشد (طبق قانون شماره 2001/459، ماده 20، بند 1-bis) حق استفاده از 75 درصد کمک هزینه بلیط سفر در کلاس اکونومی را خواهند داشت.

این دفتر کنسولی جهت ارایه هرگونه توضیحات تکمیلی در دسترس متقاضیان می‌باشد.


540