This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

4 نوامبر: روز اتحاد ملی و روز نیروهای مسلح

Date:

11/04/2020


4 نوامبر: روز اتحاد ملی و روز نیروهای مسلح

سفارت ایتالیا در تهران و دفتر وابسته نظامی امروز، جشن روز اتحاد ملی و روز نیروهای مسلح را با شعار "من باور دارم" و افراشتن پرچم سه رنگ، نمایانگر ارزش های بنیادی و اتحاد کشور ما در لحظات سخت تاریخی که آخرین آن دوران ما ه های رنج آور ممنوعیت تردد در طول پاندمی کوید – 19 است، برگزار می کنند.

چهارم نوامبر دارای معنایی ویژه در ایتالیاست، زیرا نمایانگر پایان جنگ جهانی اول و امضای متارکه جنگ در ویلای جوستی در 1918 است که برای ایتالیایی ها اجازه ورود به سرزمین های ترنتو و تریسته را به ارمغان آورد و بدینسان روند اتحاد ملی را به سر انجام رساند.

پیام بیانیه 4 نوامبر که جهت بزرگداشت امسال انتخاب گردیده بصورت نمادین افراشتن پرچم توسط تمامی نیروهای مسلح در همکاری هماهنگ است. لحظه ای منحصر بفرد و عالم گیر، که هر روز چه در ایتالیا و چه در خارج از کشور، جائیکه نظامیان ما در حال خدمت هستند تکرار می شود: از صحنه های عملیاتی در مناطق جنگی تا حضور در مناطق زلزله زده، تلاش جهت امداد رسانی پزشکی و نجات در ارتفاعات کوهستانی. بخش های کوچکی از تلاش هایی که مردان و زنان ارتش ایتالیا، نیروی دریایی، نیروی هوایی، کارابینی یری و ماموران دارایی جهت دفاع از ما و حفظ امنیت بین المللی انجام می دهند.


578