This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

سفارت ایتالیا در تهران: ارتباطات تنگاتنگ در دوران کوید – 19

Date:

12/18/2020


سفارت ایتالیا در تهران: ارتباطات تنگاتنگ در دوران کوید – 19

قطع ارتباطات “DIS-Connection”عنوان هفتمین اپیزود سری تئاتر منحصربفرد سفارت ایتالیا در تهران

"½ 8 کلیپس تئاتر، چگونه پاندمی کوید – 19 زندگی ما را تغییر داد" است، که به شکل مجازی با همراهی کمپانی تئاتری ایتالیایی "دوره گرد بی مکان" “Instabili Vaganti” و کمپانی ایرانی "دن کیشوت " “Don Quixotte” به اجرا در آمده است.

این اپیزود، توسط آنا دورا دورنو با همکاری علی شمس و بازیگری نیکلا پیانزولا و دانیال خیرخواه روی نت های موسیقیایی ریکاردو ناننی، توصیف حصار فیزیکی افراد در نقطه اوج موج دوم پاندمی کوید – 19 است که جهان را در بر گرفته است، فقدان هوا، عدم امکان بیرون رفتن از خانه، عدم وجود ارتباطات. حرکات تاثیر گذار دانیال خیرخواه نمایانگر تلاش برای پریدن از درگاه دیجیتال هستند، گذر از خطی ناپیدا و پنهان که رقص نجات بخش او را از بینندگان خیالی جدا کرده است. در عین حال، صدای نیکلا پیانزولا حکایت تجربه ای است که احساس گرفتار شدن در انواع محفظه هایی است که به آنها با دو ریسمان وصل گشته ایم تا بتوانیم خود را با جهان بیرون متصل کنیم تا جایی که مرز واقعیت و تصنع مخدوش می گردد.

این سری تئاتری از ایده بدیع سفارت ایتالیا در تهران و کمپانی ”Instabili Vaganti” نشات گرفته که خواهان تهیه محصول مشترک ایتالیایی – ایرانی در باره موضوع تغییر دراماتیک حاصله از پاندمی در زندگی روزمره ماست که در حال حاضر ابعادی جهانی یافته است.

اپیزود “DIS-Connection” از امروز ( به همراه اپیزودهای قبل “Flight Mode”، “Alone”، “Don't Call Me a Hero”، “Notes of Absence”، “Beyond the Mirror”) بر روی کانال های یو تیوب و اینستاگرام سفارت ایتالیا در تهران قابل مشاهده هستند.


587