This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

رسیدگی به پیام های دریافتی پست الکترونیک دفتر کنسولی

Date:

07/05/2021


رسیدگی به پیام های دریافتی پست الکترونیک دفتر کنسولی

در راستای پاسخ گویی سریع تر به ایمیل های دریافتی، صندوق های پستی معمول دفتر کنسولی ایتالیا و زمینه ی پاسخ گویی هریک از آنها ذیلا یاد آوری می گردد.

consolato.teheran@esteri.it امور مرتبط با : گذرنامه ( شهروندان ایتالیایی ) ؛ ثبت نام، به روز کردن و یا حذف اطلاعات در A.I.R.E ( سیستم ثبت مشخصات سجلی شهروندان ایتالیایی مقیم کشورهای خارجی )؛ مدارک مرتبط با وضعیت تاهل جهت ثبت در ایتالیا و / یا تایید؛ امور مربوط به شهروندی ایتالیا ( به رسمیت شناختن شهروندی/ درخواست دریافت شهروندی ایتالیا )؛ تایید مدارک ( به غیر از مدارک تحصیلی )؛ درخواست تخصیص کد مالی ایتالیایی Codice Fiscale به همراه ارائه مدارک مقتضی؛ اسناد محضری؛ تمدید گواهی نامه ی رانندگی ایتالیا؛ فرایند رای دادن در خارج از کشور ایتالیا.

visti.teheran@esteri.it اطلاعات کلی در باب روادید؛ کلیه ی در خواست های روادید ( چه نوع Cو چه D ) باید به آژانس Cox and Kings Global Services ارائه شوند؛ به استثنای درخواست های روادید مربوط به خویشاوندان درجه اول شهروندان اتحادیه اروپا ( زوج یا زوجه، فرزندان، پدر و مادر، پدرومادر همسر)؛ این دسته از درخواست ها باید پس از دریافت وقت، در خود دفتر کنسولی به ثبت برسند. به درخواست های تجدید نظردر« رد ویزا » های صادر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

studi.teheran@esteri.it درخواست های تایید مدارک و صدور نامه ارزش یابی ( D.O.V ) از سوی شهروندان ایرانی که قصد دارند تحصیلات خود را درایتالیا ادامه دهند و در حال حاضردر کشوری به غیر از ایران اقامت دارند. چنان چه درخواست وقت برای تایید مدارک دانشجویی و صدور نامه ارزش یابی، از سوی افرادی به دست ما برسد که مقیم ایران هستند و جهت اخذ روادید تحصیلی نیز وقت گرفته اند، به این دسته از درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد. ( در این ارتباط به اطلاعیه « تحصیل در ایتالیا » مراجعه کنید).

ضمن اعلام این که ایمیل هایی که عنوانشان سنخیتی با محتوای پیام مندرج نداشته باشد، مورد بررسی و رسیدگی قرارنخواهند گرفت، توصیه می شود که از ارسال چندباره یک ایمیل بپرهیزید.


569