This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

اطلاعیه حمایت مالی برای همکاری به مناسبت رویدادهای سال 2022

Date:

04/26/2022


اطلاعیه حمایت مالی برای همکاری به مناسبت رویدادهای سال 2022

اطلاعیه مربوط به حمایت های مالی برای همکاری به مناسبت رویدادهای سال 2022 منتشر شده است

سفارت ایتالیا در تهران در چارچوب فعالیت‌های نهادی خود، بصورت گسترده در زمینه برنامه های اقتصادی، فرهنگی و خاص ایتالیا مجموعه هایی دارای موضوع مشترک که از جانب وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی مطرح شده اند، برگزار می نماید.

 در این زمینه، سفارت از افراد دولتی و/یا خصوصی دعوت می کند تا علاقه خود را برای حمایت از سازماندهی این فعالیت ها (که شامل جشن های روز جمهوری می شود) از طریق حمایت مالی اعلام کنند.

علاقه مندان این فرصت را خواهند داشت که تصویر، نام شرکت یا سایر عناصر متمایز خود را به شیوه هایی که هر بار و بر اساس  قرارداد مربوط به حمایت مالی و بر اساس اطلاعیه موجود تکمیل می گردند، تبلیغ نمایند .

 از افراد علاقه مند به تماس دعوت می شود تا با تکمیل ضمیمه های زیر با روش ها و مشخص شده، اظهار علاقه خود را طبق روش های ذکر شده در دعوت نامه ارسال پیشنهادات حمایتی ارسال کنند.

1. پیشنهاد حمایت مالی 2022؛

2. خود گواهی الزامات سند واحد.

3. سیاست حفظ حریم خصوصی


671