This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

اطلاعیه برای شهروندان افغان

Date:

07/31/2022


اطلاعیه برای شهروندان افغان

بدین وسیله به اطلاع می رساند که سفارت ایتالیا مرجع ذیصلاح جهت گزینش واجدین شرایط برای ویزای مرتبط با کوریدور بشردوستانه برای شهروندان افغان نمی باشد.

گزینش افراد توسط نهادهای ذیصلاح در رم انجام شده است. لذا سفارت درخواست ویزای بشردوستانه نمی پذیرد و این درخواست ها را بررسی نمی نماید.

بنابراین خواهشمند است از ارائه درخواست های فردی جهت حمایت بشردوستانه به این سفارتخانه به صورت حضوری یا از طریق ایمیل و تلفن امتناع نمایید.


678