This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

مأموریت سفیر Ferrara در تهران ( ۲-۴ آگوست ۲۰۲۲)

Date:

08/04/2022


مأموریت سفیر Ferrara در تهران ( ۲-۴ آگوست ۲۰۲۲)

سفیر Ferrara، مدیر کل اداره امور سیاسی و امنیتی وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا ، در قالب ماموریتی برای رایزنی با همتایان ایرانی خود از 2 تا 4 آگوست عازم تهران شد.

سفیر Ferrara با باقری کنی معاون سیاسی وزیرو رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین برای احیای برجام و همچنین سایر اعضای نهادی آن دیدار کرد.

چشم اندازِ مذاکراتِ جاری در مورد توافق هسته ای، ضمن اشاره به مسائل کماکان باز آن ، موضوع محوری این گفتگو ها بود.

این دیدارها همچنین فرصتی را برای پرداختن به مرتبط‌ترین جنبه‌های مشارکت دوجانبه و تحولات اخیر در پرونده‌های منطقه‌ای فراهم ساخت


681