This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

کمک مالی برای بازدید محققان، استادید دانشگاه، کارشناسان، چهره ها و فعالان فرهنگی 2023

Date:

05/10/2023


کمک مالی برای بازدید محققان، استادید دانشگاه، کارشناسان، چهره ها و فعالان فرهنگی 2023

 

محققان، اساتید دانشگاه، چهره های فرهنگی و فعالان عرصه فرهنگ ایتالیایی و غیر ایتالیایی، که دعوت شده اند تا یک دوره اقامت را، به ترتیب در نهادهای دانشگاهی یا فرهنگی غیرایتالیایی و ایتالیایی، به دلایل تحصیلی یا تحقیقاتی  سپری نمایند، می توانند از وزارت امور خارجه ایتالیا MAECI درخواست کمک اقتصادی کنند که شامل پوشش بخشی از هزینه های اقامت بوده و به صورت یک مبلغ ثابت تعلق خواهد گرفت.

درخواست های کمک هزینه فوق، به همراه مدارک لازم، می بایست تا تاریخ 1 نوامبر 2023 و به آدرس cult.teheran@esteri.it به این نمایندگی دیپلماتیک ارسال شوند.

ماموریت های مطالعاتی که تاریخ انجامشان پس از 14 نوامبر 2023 باشد، قادر به دریافت کمک مالی نخواهند بود.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به فرم درخواست کمک مالی، به مدارک ضمیمه مراجعه کنید.

1-     فرم مربوط به متقاضیان ایتالیایی

2-     فرم مربوط به متقاضیان خارجی


704