این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

شماره های اضطراری

Soltanto per i casi di comprovata assoluta necessità e urgenza in cui sono a rischio la sicurezza e l’incolumità personali, che non possono essere rinviati al normale orario di apertura degli Uffici, i cittadini italiani possono contattare il cellulare di emergenza al numero +98 (0) 912 103 50 62. Si prega di non utilizzare questo numero per richieste di informazione, da inoltrare via mail o contattando gli Uffici durante l’apertura.