این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

ایتالیا و ایران

Contesto Istituzionale – Storia 

Gli Ambasciatori di Italia nella Repubblica Islamica dell’Iran

 • Ambasciatore Giulio TAMAGNINI (gennaio 1978 – giugno 1980)
 • Ambasciatore Francesco MEZZALAMA (ottobre 1980 – novembre 1983)
 • Ambasciatore Giuseppe BALDOCCI (novembre 1983 – dicembre 1987)
 • Ambasciatore Vittorio Amedeo FARINELLI (dicembre 1987 -giugno 1992)
 • Ambasciatore Giovanni CASTELLANETA (luglio 1992 – giugno 1995)
 • Ambasciatore Ludovico ORTONA (giugno 1995 – marzo 2000)
 • Ambasciatore Riccardo SESSA (marzo 2000 – giugno 2003)
 • Ambasciatore Roberto TOSCANO (giugno  2003 – agosto 2008)
 • Ambasciatore Alberto BRADANINI  (agosto 2008 – dicembre 2012)
 • Ambasciatore Luca Giansanti  (gennaio 2013 – agosto 2014)
 • Ambasciatore Mauro CONCIATORI (settembre 2014 – giugno 2019)
 • Ambasciatore Giuseppe PERRONE (giugno 2019 –  marzo 2024)
 • Ambasciatrice Paola AMADEI (marzo 2024 – )