این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

Arte Contemporanea

Nello storico giardino persiano della residenza italiana a Teheran l’Ambasciatore in Iran Giuseppe Perrone ha ospitato una tre-giorni di eventi dal titolo “Un itinerario artistico nel giardino della Residenza italiana”, offrendo a circa 600 ospiti la possibilità di visitare il parco in cui per l’occasione è stata allestita una selezione di capolavori dell’arte moderna italiana