این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

Ricordo del viaggio di Italo Calvino in Iran nel 1975

L’Ambasciata d’Italia a Teheran ricorda Italo Calvino con un percorso espositivo interamente dedicato al viaggio in Iran, che nel 1975 visita il Paese, insieme al grande critico ed intellettuale Pietro Citati: una “collezione di sguardi” sull’incontro di Calvino con la civiltà iranica, testimoniato da una serie di fotografie inedite dall’archivio fotografico di Albert Negrin.