این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

فراخوان برای درخواست کمک مالی و پاداش جهت توسعه کتاب ایتالیایی و ترجمه آثار ادبی و علمی، و نیز تولید، دوبلاژ و تهیه زیرنویس برای فیلم های کوتاه و بلند و سریال های تلویزیونی ساخته شده برای رسانه های ارتباط جمعی.

فراخوان برای درخواست کمک مالی و پاداش جهت توسعه کتاب ایتالیایی و ترجمه آثار ادبی و علمی، و نیز تولید، دوبلاژ و تهیه زیرنویس برای فیلم های کوتاه و بلند و سریال های تلویزیونی ساخته شده برای رسانه های ارتباط جمعی.

سال 2023

انقضا 5 می 2023

فراخوان مرتبط با ارائه درخوست برای پاداش و کمک مالی مرتبط با توسعه کتاب ایتالیایی منتشر شده است.

امکان درخواست کمک مالی برای موارد زیر وجود دارد:

الف) توسعه و گسترش کتاب ایتالیایی در خارج از کشور از طریق ترجمه و نشر آثار ادبی و علمی ایتالیایی، حتی به صورت دیجیتال ( کتاب الکترونیک  یا ای بوک) که تاریخ نشر آن قبل از از اول آگست سال 2023 نباشد.

ب) تولید، دوبلاژ و یا زیرنویس گذاری فیلم های کوتاه و بلند و سریال های تلویزیونی که برای رسانه های ارتباط جمعی ساخته شده اند و تاریخ انجامشان، قبل از اول آگست 2023 نخواهد بود.

درخواست های کمک مالی می توانند از سوی ناشران، مترجمان، بنگاه های تولید، توزیع، دوبلاژ و تهیه زیر نویس، عوامل و آژانس های ادبی و موسسات فرهنگی که دفترشان در ایتالیا و یا در کشورهای خارجی است ارائه شوند. در هرحال،  نام انتشارات، بنگاه و یا موسسه فرهنگی که حق نشر اثر به زبان خارجی را خریداری کرده و یا قصد خرید آن را دارد باید به عنوان نهاد دریافت کننده کمک مالی در درخواست قید شود.

درخواست ها می بایست تا تاریخ 5 می 2023 از سوی متقاضیان به آدرس cult.teheran@esteri.it متعلق به سفارت ایتالیا در تهران ارسال شوند.

ارائه درخواست ها باید فقط از طریق پر کردن فرم ضمیمه به فراخوان حاضر انجام پذیرد که این فرم می بایست به زبان ایتالیایی و یا انگلیسی در هر طرف و توسط متقاضی پر شود.

درخواست کمک مالی برای آثاری که پیش از تاریخ ارائه درخواست، منتشر  توزیع، ترجمه و یا دوبله شده اند و نیز برای آثاری که انتشارشان برای تاریخ قبل از اول آگست مقرر شده است، به عبارت دیگر انتشارشان زودتر از زمانی که برای تکمیل روند پذیرش و تخصیص کمک مالی لازم است اتفاق می افتد، قابل قبول نخواهد بود.

درخواست هایی که پس از تاریخ انقضای تعیین شده در این فراخوان ( 5 می 2023 ) ارسال شوند، قابل پذیرش نخواهند بود.

درخواست هایی که مطالبه کمک مالی برابر یا بیش از هزینه پروژه بکنند، پذیرفته نخواهند شد.

درخواست هایی که به طرقی غیر از آنچه که در این فراخوان مقرر شده ارائه شوند و یا کلیه مدارک بهشان الصاق نشده باشد و یا از طریق پر کردن فرمی متفاوت از آنچه که در این فراخوان قید شده انجام گیرند و یا فرم الصاقی شان در تمام خانه ها و به طور کامل پر نشده باشد، قابل قبول نخواهند بود.

درخواست های کمک مالی / پاداش برای آثاری که پیش از این کمک های مالی دیگری از جانب نهاد ها و موسسات ایتالیایی بهشان تعلق گرفته، مورد پذیرش نخواهند بود.