این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

خدمات برای شهروند ایتالیایی

Certificati Anagrafici rilasciati dai Comuni italiani per i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (APR e AIRE)

a partire dal 15 novembre 2021, i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (APR e AIRE) potranno chiedere direttamente online i certificati anagrafici di seguito elencati, per sé oppure per i familiari conviventi anagraficamente.
Il rilascio di tali certificati, che avverrà a titolo gratuito, richiede il possesso di una identità digitale (Carta d’identità elettronica, Spid o Carta Nazionale dei Servizi – CSN).
Per ottenere i certificati il cittadino dovrà connettersi sul sito: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ ed accedere con una delle suddette identità digitali.

• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con i rapporti di parentela
• di Stato Libero
• di Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza.