این سایت از کوکی های فنی، تحلیلی و شخص ثالث استفاده می کند.
با ادامه مرور، استفاده از کوکی ها را می پذیرید.

Preferences cookies

Modulistica

MODULISTICA SERVIZI CONSOLARI

Richiesta certificato di cittadinanza

Richiesta certificato di residenza
Richiesta trascrizione certificato di nascita

Richiesta di trascrizione certificato di matrimonio
Richiesta  stato di famiglia
Richiesta di trascrizione certificato di morte
Richiesta di assistenza
Richiesta di trascrizione sentenza di divorzio non UE

Assistenza Sanitaria Dichirazione per il S.S.N. (ASL)
Delega notarile
Istanza Attribuzione codice fiscale

 Istanza di cambiamento del cognome per maggiorenni
Istanza di cambiamento del nome per maggiorenni
Istanza di cambiamento del cognome per minore
Istanza di cambiamento del nome per minore


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

 

Iscrizione Anagrafe Consolare

Dichiarazione cambio indirizzo trasferimento rimpatrio

 

MODULISTICA SERVIZIO PASSAPORTI

Dichirazione Assenso Cittadini UE 

Dichiarazione sostitutiva Richiesta Passaporto

Dichiarazione assenza cause ostative

 

MODULISTICA SERVIZIO VISTI

Dichirazione Ospitalita’ Amici e Familiari

Modello Invito per Affari

Formulario domanda di visto Schengen
Formulario domanda di visto Nazionale

 

 

REQUISITI FOTO VISTO – PASSAPORTO